NASZA OFERTA


Podejmując współpracę z naszą Kancelarią uzyskują Państwo możliwość dostosowania oferty do własnych potrzeb i oczekiwań. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem i uzależnione jest od nakładu pracy adwokata oraz stopnia skomplikowania sprawy.


W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek podmiotów indywidualnych lub organizacji non-profit, stowarzyszeń, fundacji, Kancelaria może podjąć się prowadzenia sprawy pro publico bono.


Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami i poznania szczegółów oferty.

Kancelaria oferuje usługi m. in. w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO

np.: w sprawach o zasiedzenie służebności, rozwiązanie umowy dożywocia, odszkodowanie, zadośćuczynienie, waloryzacja kaucji mieszkaniowej, opiniowanie i sporządzanie umów,
w sprawach o zasiedzenie, nabycie spadku, odrzucenie spadku, zachowek, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w sprawach z zakresu zamówień publicznych, sporządzanie dokumentacji przetargowej m.in. SIWZ, w sporach z bankami i ubezpieczycielami m.in. w sprawcach polisolokat, o uznanie klauzul umownych za niedozwolone.

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

np.: rozwód, separacja, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o podział majątku, o alimenty, zaprzeczenie ojcostwa, sprawy dotyczące adopcji i władzy rodzicielskiej.

PRAWA MEDYCZNEGO

np.: w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w sztuce lekarskiej dysponujemy doświadczeniem zarówno w reprezentacji pacjentów jak i lekarzy.

PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

np.: w sprawach o rentę socjalną, rodzinną, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emeryturę, emeryturę górniczą, świadczenia rehabilitacyjne, odwołanie od decyzji ZUS, reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami i pracodawców w sporach z pracownikami, sprawy
o odszkodowanie, sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, przygotowywanie regulaminów dla pracodawcy, umów o pracę, klauzul o zakazie konkurencji, optymalizacja zatrudnienia.

PRAWA KARNEGO

np.: reprezentacja podejrzanych i oskarżonych w toku postępowania przygotowawczego
i sądowego, reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia, reprezentacja
w postępowaniu wykonawczym, sprawy w zakresie dobrowolnego poddania się karze.

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

np.: opłaty adiacenckie, kary za wycinkę drzew bez wymaganego pozwolenia, zobowiązania podatkowe, sporządzanie skarg, odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, uzyskiwanie pozwoleń, koncesji.

PRAWA GOSPODARCZEGO

np.: reprezentacja przed sądami, mediacje, reprezentacja w sprawach o uchylenie oraz stwierdzenia nieważności uchwał, reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, sprawy o zapłatę, dochodzenie odszkodowania od ubezpieczycieli w związku z prowadzoną działalnością gospodarzą, zakładanie spółek prawa handlowego, przekształcanie spółek prawa handlowego, przygotowywanie walnych zgromadzeń, reprezentacja przed KRS.